การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)

โพสต์27 ก.ย. 2560 01:27โดยประสงค์ พรหมเมตตา
เรียนแจ้งโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๕๙ ของสพป.ขอนแก่น เขต ๒ ทั้ง ๑๐ โรงเรียน  คณะกรรมการติดตามผลฯ กำหนดออกติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงวันที่ ๒๗ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดจะประสานงานทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ครับ
๑. ชุมชนบ้านชนบท
๒. บ้านไผ่ประถมศึกษา
๓. ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
๔. เบญจมิตรวิทยาคาร
๕. บ้านขามป้อม
๖. บ้านละว้า
๗. บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
๘. ชุมชนบ้านหัวขัว
๙. บ้านห้วยแร่
๑๐. โนนพะยอมพิทยไพศาล
Comments