การอัพเดทข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันในโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒ ของ Admin โรงเรียน

โพสต์10 เม.ย. 2560 01:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย
อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๕๖๔ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๖๒๑
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๕๖๔
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                                              จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๖๒๑
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                                            จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐                                                 จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานการประมวลผลความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน  จำนวน ๑ ชุด
๕. แนวทางการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน                                จำนวน ๑ ชุด
๖. คำถามที่พบบ่อยในการคัดกรองนักเรียนยากจน                     จำนวน ๑ ชุด
๗. การแจ้งปัญหาการคัดกรองนักเรียนยากจน                           จำนวน ๑ ชุด
๘. แหล่งรวบรวมข้อมูล                                                     จำนวน ๑ ชุด
๙. ช่องทางการติดต่อ                                                       จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) และ (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้
แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  และตามหนังสือที่อ้างถึง (๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้ดำเนินการดังนี้
๑. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง (ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน
เสียชีวิต อายุเกิน หรือพักการเรียน ฯลฯ)  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๓. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดทข้อมูล
๔. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๕. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
กรอกข้อมูลในระบบให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๖. ให้โรงเรียนส่งสำเนาแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการดังนี้
๑. หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบทุกครั้ง ให้ท่านแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดทข้อมูล โดยให้ Admin โรงเรียนใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียน  จึงจะทำให้การประมวลผลของเขตพื้นที่การศึกษาตรงกับการประมวลผลของโรงเรียน
๒. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  Username/Password ของโรงเรียน  การกรอกข้อมูลผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าน ศน.เทอดชัย บัวผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทร. 086-856-7270
๓. หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสาร แนวทางการดำเนินงาน คำจำกัดความ ใน
แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒  ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. 098-637-9108
Comments