การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 (รายการสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ)

โพสต์7 มิ.ย. 2560 05:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Comments