เก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์21 มิ.ย. 2562 03:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 19:29 ]
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา คืนครูให้กับนักเรียนโดยให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำทุกโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใช้ระบบงานสารบรรณโดยการสื่อสารทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้อมูลอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลเดิมให้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ในภายใน วันที่  25 มิถุนายน   2562
ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ 
1.ชื่อเจ้าหน้าทีธุรการ(ปัจจุบัน)
2.มือถือเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.ID LINE
4.e-mail
5.ภาพเจ้าหน้าที่ธรการ
6.ฃื่อผู้บริหาร
7.ตำแหน่งผู้บริหาร
8.มือถือผู้บริหาร


Comments