ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษารับเด็กอาุย ๓ ปีบริบูรณ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐)

โพสต์16 พ.ค. 2560 23:09โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 18:30 ]

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสำนักงานเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
เรียน คณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสำนักงานเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสำนักงานเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒    จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้แจ้งให้
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่มีความประสงค์จะขอเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแนวทางปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพร้อมรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นเพื่อให้การพิจารณาสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสำนักงานเขตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   คลิกรายละเอียดที่นี่   

Comments