ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like”

โพสต์15 พ.ย. 2561 22:33โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 22:40 ]
         ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนว PISA-Like ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like” ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 5 วัน)
        จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น สมัครภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/o-net62  ทั้งนี้การดำเนินงานจัดอบรม สทศ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  รายละเอียดดังหนังสือที่แนบ

Comments