ข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560

โพสต์7 พ.ค. 2560 21:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2560 23:53 ]
ด้วย กรมบัญชีกลาง  ไ้ดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560   รายละเอียดดังแนบ
Comments