ข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 01:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วย กรมบัญชีกลาง  ไ้ด้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560"  รายละเอียด
Comments