ข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โพสต์20 มิ.ย. 2560 01:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วย กรมบัญชีกลาง  ไ้ด้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  คลิกที่นี่
Comments