เลื่อนกำหนดแจ้งข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่านทาง website

โพสต์27 มิ.ย. 2560 17:07โดยkkn2 admin

เลื่อนกำหนดแจ้งข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่านทาง website  เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่านทาง website http://pws.cgd.go.th/EFiling หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ส่งข้อมูลมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ภายใน 30 กรกฎาคม 2560
Comments