เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564

โพสต์6 ต.ค. 2564 21:41โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด

Comments