เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565 (สิ้นปีงบประมาณ 2565)

โพสต์18 ต.ค. 2565 00:19โดยwannapa suarod
ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  กันยายน 2565 (สิ้นปีงบประมาณ 2565)  รายละเอียด
Comments