เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โพสต์23 ธ.ค. 2564 20:31โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด

Comments