ผลการตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

โพสต์19 เม.ย. 2560 02:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2560 20:07 ]

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

    ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐                จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อโรงเรียนที่คัดกรองนักเรียนยากจนเรียบร้อยแล้วและ

    มีเอกสารครบถ้วนในระบบ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

    เวลา ๑๓.๔๔ น.                                                         จำนวน ๑ ชุด  

๓. รายชื่อโรงเรียนที่คัดกรองนักเรียนยากจนแล้วแต่ยังไม่ครบ

    ตามระบบ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๔ น.                   จำนวน ๑ ชุด  

๔. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้คัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ

    ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๔ น.                       จำนวน ๑ ชุด  

                   

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้แจ้งให้โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการดังนี้

๑. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง (ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน

เสียชีวิต อายุเกิน หรือพักการเรียน ฯลฯ)  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๓. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดท

ข้อมูล

๔. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีก

ครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๕. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

กรอกข้อมูลในระบบให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

                                                               /๖. ให้โรงเรียนส่งสำเนาแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ...

 

 

 

หน้า ๒

 

 

๖. ให้โรงเรียนส่งสำเนาแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

 

          ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลการคัด

กรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  ณ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๔๔ น.  โดยมีนักเรียนยากจนจาก DMC จำนวน ๑๕,๓๒๔ คน โรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนแล้ว จำนวน ๑๑,๖๖๖ คน สรุปได้ดังนี้

๑. โรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนเรียบร้อยแล้วและมีเอกสารครบถ้วนในระบบ

ณ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๔ น. จำนวน ๗๔ โรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒

๒. โรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ครบตามระบบ ณ วัน

อังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๔ น. จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓

๓. โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ ณ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน

๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๔ น. จำนวน ๓๐ โรงเรียน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการดังนี้

๑. การคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นหลัก ไม่ได้หมายความว่านักเรียนยากจนทั้งหมดที่เป็นข้อมูลมาจาก DMC จะได้รับการคัดกรองให้เป็นนักเรียนยากจน 100%

๒. ให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๑

เมษายน ๒๕๖๐

๓. ให้โรงเรียนแจ้ง Adminโรงเรียน แจ้งสาเหตุที่โรงเรียนไม่สามารถคัดกรอง ได้ผ่านหน้าแจ้ง

ข้อมูลของ Adminโรงเรียน ใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียนระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองได้มีดังนี้

    ๓.๑ นักเรียนย้ายไปโรงเรียนอื่นหลังวันที่ DMC ปิดระบบเพื่อประมวลผลจำนวนนักเรียนเพื่อ

จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว

    ๓.๒ นักเรียนแขวนลอย คือมีชื่อในระบบแต่ตัวไม่อยู่ที่โรงเรียน

    ๓.๓ นักเรียนที่พักการเรียน

    ๓.๔ นักเรียนเสียชีวิต

    ๓.๕ นักเรียนที่อายุเกินเกณฑ์รับเงินอุดหนุน

                                                                               /๔. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ...

 

 

หน้า ๓

 

 

๔. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  User/Password ของโรงเรียน  การกรอกข้อมูล

ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๘๖-๘๕๖-๗๒๗๐ 

๕. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสาร แนวทางการดำเนินงาน คำ

จำกัดความ ในแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒  ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางพรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๙๘-๖๓๗-๙๑๐๘

๖. ให้โรงเรียนจัดทำเอกสารแบบ นร.๐๑ ที่มีลายมือชื่อผู้ปกครอง เป็นลายมือชื่อที่แท้จริง

หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ลงรอยพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ และเอกสารแบบ นร.๐๒ ที่มีลายมือชื่อที่แท้จริงของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่รับรองข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว เพื่อเอาไว้ตรวจสอบที่โรงเรียน เก็บไว้ที่โรงเรียนจำนวน 1 ชุด (นร.01+นร.02) ต่อ ๑ คน  พร้อมทั้งสำเนาส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  คนละ ๑ ชุด (นร.๐๑+นร.๐๒) ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (สาเหตุที่ให้ส่งก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากตรวจพบว่าเอกสารในการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบกับเอกสารที่นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ บางโรงเรียนไม่ตรงกัน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเอกสารของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)

 ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๔ น.  คลิกที่นี่
Comments