ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

    ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 โดยจัดประกวดรอบคัดเลือกผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 ศูนย์ และรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะดำเนินการโดย สสวท.  

     ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการและการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org/ หรือ ทาง short URL และ QR code ที่ปรากฎในแผ่นประชาสัมพันธ์

หนังสือนำส่ง

โปสเตอร์


Comments