ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา

       ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะดำเนินการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 4) การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

       ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งครูที่สนใจสมัครสอบโดยมีค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือ http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1547197331.pdf


หนังสือนำส่ง

สิ่งที่สงมาด้วย


Comments