ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show”

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:26โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 วัน พร้อมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kksci.com/

Comments