ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:25โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นและสถานศึกษาเครือข่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ได้รับความรู้คู่ความบันเทิง” เกิดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายเสรี  นามจำปา  ๐๙ ๗๓๐๑ ๙๔๖๒

Comments