ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560 กล่องจดหม

โพสต์26 มิ.ย. 2560 04:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพครู คลิ๊กที่นี่
Comments