ด่วน/สำคัญ ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2560 00:36 ]
ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และเครื่องมือวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading)ตามแนวทาง PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
         ๓. กรอกผลการประเมินรายบุคคลของนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.kkn2.in.th/thai ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องส่งเอกสารและแผ่น CD-R 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ศน.มหรรนณ  สมอเนื้อ  มือถือ ๐๘๘-๕๗๒๘๗๓๒
Comments