รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

โพสต์4 เม.ย. 2560 08:29โดยkkn2 admin
ถึง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน
อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/๑๑๔๖  ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐       
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/๑๑๔๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐                จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักฐานการแจ้งหนังสือที่อ้างถึง                                       จำนวน ๑ ชุด
๓. หลักฐานการรายงานข้อมูลของโรงเรียนทางอีเมลล์ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๐ น.                         จำนวน ๑ ชุด
๔. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๐ น.     จำนวน ๑ ชุด
๕. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๐ น. จำนวน ๑ ชุด
๖. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๐ น.      จำนวน ๑ ชุด
 ๗. หลักฐานการรายงานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๘ น.                                                         จำนวน ๑ ชุด
๘. ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบบรวม๑ อ.๑ จำนวน ๑ ชุด
๙. ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบบรวม๒ ป.๑      จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบบรวม๑ ม.๑    จำนวน ๑ ชุด
๑๑. ตารางรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  จำนวน ๑ ชุด

                   
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์จากทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒, ครั้งที่ ๓ ทางอีเมลล์  machee999@gmail.com  ภายในระเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
       ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้รับการรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๐ น.  จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ โรงเรียน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓,๔,๕,๖
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้ดำเนินการดังนี้
        ๑. โรงเรียนที่ยังไม่เคยรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๐ น.  จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ โรงเรียน  ได้รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓  ตั้งแต่วันแรกที่รับสมัครถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑๑ ทางอีเมลล์  machee999@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
        ๒. โรงเรียนที่ได้รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๔๐ น.  จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ โรงเรียน  มีความประสงค์จะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ให้รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓  ตั้งแต่วันแรกที่รับสมัครถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑๑ ทางอีเมลล์  machee999@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐Comments