รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

โพสต์11 เม.ย. 2560 07:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เรียน   ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๓ ของโรงเรียน  จำนวน ๑ ชุด
    ๒. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๓ ของโรงเรียน  จำนวน ๑ ชุด
                    ๓. ข้อมูลผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    ครั้งที่ ๓ ของโรงเรียน  จำนวน ๑ ชุด
                    ๔. แบบรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                        ครั้งที่ ๓  จำนวน ๑ ชุด
                   ตามที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๓๒ น.  จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ โรงเรียน  และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ โรงเรียน
                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๑๗๔ โรงเรียน  ที่ได้รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เรียบร้อยแล้ว ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ที่ผ่านมานั้น  ขอความอนุเคราะห์ท่านได้รายงานครั้งที่ ๓  ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  ทางอีเมลล์machee999@gmail.com  
Comments