เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สถานศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้: OBEC Active Learning Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ)

โพสต์18 ก.ค. 2560 02:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:25 ]
                  ด้วยสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเพื่อให้โครงการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียน ตามความพร้อมและความเหมาะสม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงได้คัดเลือกกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 

เจ้าของเรื่อง : นายเทอดชัย   บัวผาย  ศึกษานิเทศก์
086-8567270  ictkk2@gmail.com