โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์17 ก.ค. 2560 02:31โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพบ้านไผ่  โรงพยาบาลบ้านไผ่  ร่วมกับสพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดให้มีโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี
2560    ดังนั้น  จึงขอเชิญครูอนามัยโรงเรียนหรือผู้แทน ในศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านไผ่ จำนวน  1  คน เข้าร่วมใประชุมในวันที่  18  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.30 น.  ณห้องประขุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Comments