รูปแบบและแนวทางปฏิบัติวิชาที่ไม่สอบ O-NET2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 01:04โดยประสงค์ พรหมเมตตา
      สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สพฐ. กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สพฐ.จึงได้จัดทำ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ” ขึ้น
      ขอให้โรงเรียนได้วางแผนการดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศที่แนบครับ
Comments