สำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน   เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล จะทำการสำรวจข้อมูล  ตามแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายที่มีนักเรียน 121-1,000 คน (ตามข้อมูล DMC สพฐ) กรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มกระดาษพร้อมทั้งแนบเอกสาร ในการกรอกข้อมูลออนไลน์  gg.gg/dlit-list/ เลือกเมนู School From  และส่งเอกสารแบบฟอร์มที่ผู้อำนวยการลงนามส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2   โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562  

1.หนังสือราชการ
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์ม (ส่งฉบับจริงมายัง สพป.ขอนแ่กน เขต 2 ด้วย)
2.โรงเรียนเป้าหมายนักเรียน 121-1000 คน
3. คลิกกรอกข้อมูล gg.gg/dlit-list   ภายใน 4 มกราคม 2562
  หมายเหตุ ส่งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับจริงมายัง สพป ขอนแก่น เขต 2
Comments