ส่งชื่อกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 พ.ย. 2563 19:37โดยประสงค์ พรหมเมตตา
เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET ขอความร่วมมือให้ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้คัดเลือกครูโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่าย เป็นกรรมการดำเนินการสอบ และส่งรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามเอกสารที่แนบ ทาง E-office ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ไปที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อจะได้จัดทำเป็นคำสั่งของศูนย์สอบต่อไป 
เอกสารแนบ
Comments