ตัวอย่าง/เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 01:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    รายละเอียดคลิกที่นี่
Comments