ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โพสต์7 เม.ย. 2560 04:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  ณ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๑๓ น.  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓ สรุปได้ดังนี้
๑. โรงเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ณ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐เวลา ๑๑.๑๓ น. จำนวน ๑๓๗ โรงเรียน
๒. โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ณ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๑๓ น. จำนวน ๗๒ โรงเรียน๓. โรงเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน จำนวน

๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจากในฐานข้อมูลนักเรียนยากจนใน DMC โรงเรียนไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนยากจนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถ้าหากโรงเรียนบ้านหนองมะเขือต้องการเพิ่มนักเรียนยากจน ให้นำไปดำเนินการคัดกรองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่านั้น โดยเพิ่มรายชื่อให้ระบุว่ายากจนในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการดังนี้
๑. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง (ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตนเสียชีวิต อายุเกิน หรือพักการเรียน ฯลฯ)  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๓. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดทข้อมูล
๔. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๕. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๖. ให้โรงเรียนส่งสำเนาแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

Comments