ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๑๓ น.บทความไม่มีชื่อ

โพสต์27 เม.ย. 2560 15:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เรื่อง     ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๑๓ น.  
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน

 อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๓๑๓
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. รายงานผลการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

                        ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

    เวลา ๐๑.๑๓ น.                                                         จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อโรงเรียนที่คัดกรองนักเรียนยากจนครบ ๑๐๐%

    ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๑๓ น.                       จำนวน ๑ ชุด  

๓. รายชื่อโรงเรียนที่คัดกรองนักเรียนยากจนไม่ครบ ๑๐๐%

    ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๑๓ น.                       จำนวน ๑ ชุด  

๔. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้คัดกรองนักเรียนยากจน

    ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๑๓ น.                       จำนวน ๑ ชุด  
               

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้แจ้งให้โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
          ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลการคัด
กรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๑.๑๓ น.  โดยมีนักเรียนยากจนจาก DMC จำนวน ๑๕,๓๒๔ คน โรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนแล้ว จำนวน ๑๓,๔๘๔ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑  สรุปได้ดังนี้

๑. โรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนครบ ๑๐๐% ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน

๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๑๓ น.  จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒

๒. โรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนไม่ครบ ๑๐๐% ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗

เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๓.๑๓ น. จำนวน ๕๘ โรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓

๓. โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๓.๑๓ น. จำนวน ๙ โรงเรียน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน

                    ๒. ให้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ครบ ๑๐๐% โดยให้นำข้อมูลนักเรียนยากจนจากDMC ทุกคน บันทึกลงในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ครบทุกคน

                    ๓. หากโรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง ให้แจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่โรงเรียนไม่สามารถคัดกรองได้โดยใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ภายในเวลา ๒๓.๕๙ น.  ซึ่งมีสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองได้  คือ นักเรียนย้ายออก  นักเรียนพักการเรียน  นักเรียนที่ไม่มตัวตน  นักเรียนเสียชีวิต  นักเรียนที่ทำไม่ทัน  นักเรียนอายุเกิน  นักเรียน ม.๓
                    ๔. สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนครบ ๑๐๐% เรียบร้อยแล้ว  ให้ print เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนยากจนทุกคนในระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน ยังไม่ต้องส่งเอกสารมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
                    ๕. สำหรับโรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนไม่ครบ ๑๐๐% ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  หากมีนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้ให้แจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองได้โดยใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. 
                    ๖. สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนแต่อย่างใด  ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  หากมีนักเรียนที่ไม่สามารถคัดกรองได้ให้แจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองได้โดยใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. 
                    ๗. สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนไม่ครบ ๑๐๐%  มีข้อมูลที่ระบุว่า “นร. ไม่มีรูปถ่าย” และ “นร. ที่ไม่ยืนยันข้อมูล” ขอให้ Admin โรงเรียนใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. 
๘. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  Username/Password ของโรงเรียน  การกรอกข้อมูล
ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๘๖-๘๕๖-๗๒๗๐               
๙. หากโรงเรียนต้องการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลการคัดกรองนักเรียนยากจนในโรงเรียน 
ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางพรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๙๘-๖๓๗-๙๑๐๘ (AIS)  หากติดต่อไม่ได้ให้ โทร. ๐๘๑-๕๔๖-๑๖๐๐ (DTAC)    รายละะเอียคลิกที่นี่
Comments