การอบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 01:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 01:04 ]

ด้วยโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านไอซีที จากบริษัท ทรูฯ โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา  และผลจากการนิเทศติดตามผลการดำเนินการและการร่วมประชุมวางแผนร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนในโครงการยังไม่รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ทำให้การใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจะจัดอบรมเชิงฏิบัติการครูแกนนำ โรงเรียนในโครงการโรงละ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
        1. หลักสูตร การใช้งานชุดสื่อมัติมิเดียทรูปลูกปัญญาเพื่อการเรียนรู้ (ครู ICT) โรงเรียนละ 1 คน
        2. หลักสูตรผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (ADMIN)  โรงเรียนละ 1 คน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์ ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2

Comments