HotNews‎ > ‎

ด่วน/สำคัญ แจ้งข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่านทาง website ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โพสต์19 มิ.ย. 2560 05:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 05:38 โดย kkn2 admin ]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจำ ในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่านทาง website http://pws.cgd.go.th/EFiling หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้ส่งข้อมูลมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดแนบพร้อมนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  คลืกที่นี่