สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต

รายละเอียดผู้รับผิดชอบในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่รายการรายละเอียดผู้รับผิดชอบLINK
O1โครงสร้างo แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล 
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o1
O2ข้อมูลผู้บริหารo แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/phu-brihar
O3อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/swn-rachkar
O4แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน *
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o4
 O5  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 กลุ่มอำนวยการ 

http://kkn2.esdc.go.th/tidtx-rea
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องo แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น
กลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o6
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 กลุ่มอำนวยการ 
http://kkn2.esdc.go.th/khaw-sphp-khk2
O8Q&Ao แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://kkn2.esdc.go.th/o8
O9Social Networko แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/home
O10
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผน
O11รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผน    http://kkn2.esdc.go.th/o39
O12รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o12
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานo แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o13
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการo แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
ทุกกลุ่มงานhttp://kkn2.esdc.go.th/o14
O15ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o15
O16รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o16
O17E–Serviceo แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://122.154.128.165/amssplus/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/
O18แผนการใช้จ่าย
งบประมาประจำปี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o18
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o19
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีo แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o20
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุo แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o21
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุo แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o22
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนo แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o23
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีo แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o24
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลo แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o25
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลo แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o26
O27หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o27
O28รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o28
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
กลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o29
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตo แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o30
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o31
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นo แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://kkn2.esdc.go.th/o32

http://kkn2.esdc.go.th/o8
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมo แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o33
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารo แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o34
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารo แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o35
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีo แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o36
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตo แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o37
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o38
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีo แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/plan_k01
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีo แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o41
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานo แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
http://kkn2.esdc.go.th/o42
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฎหมายและคดี/ส่งเสริมการจัดการศึกษา
http://kkn2.esdc.go.th/o43


O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่ 
-โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่ 
ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูลชื่อนามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อำนาจหน้าที่  คลิกที่นี่ 
อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

O4 แผนพัฒนา คลิกที่นี่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่า ปี พร้อมรายละเอียด  

O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่  
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1)ที่อยู่  2)หมายเลขโทรศัพท์  3)หมายเลขโทรสาร
4)ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5)แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O8 Q&A คลิกที่นี่ 
Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O9 Social Network  คลิกที่นี่ 
Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส  คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานแผน60  รายงานแผน 61 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงานพร้อมรายละเอียด

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิกที่นี่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมา

O17 E–Service  คลิกที่นี่
E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นSmart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี คลิกที่นี่
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2)ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 2
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่ คลิกที่2
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   คลิกที่นี่ 1    คลิกที่นี่ 2
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิกที่นี่
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  คลิกที่นี่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

ITA2

Comments