สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต

รายละเอียดผู้รับผิดชอบในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่รายการรายละเอียดผู้รับผิดชอบLINK
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงานกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o1
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูลชื่อ–นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/phu-brihar
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้นกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/swn-rachkar
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o4
O5
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
กลุ่มอำนวยการ
http://kkn2.esdc.go.th/khxmul-phun-than-snng
http://kkn2.esdc.go.th/tidtx-rea
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่นกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o6
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
http://kkn2.esdc.go.th/khaw-sphp-khk2
http://kkn2.esdc.go.th/o7
O8Q&AQ&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://kkn2.esdc.go.th/o8
O9Social NetworkSocial Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/home
O10
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
กลุ่มนโยบายและแผน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมากลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o12
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงานพร้อมรายละเอียดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o13
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o14
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o15
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมากลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o16
O17E–ServiceE–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นSmart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้นกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://202.29.212.228/amssplus/
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o18
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาสกลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o19
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมากลุ่มนโยบายและแผนhttp://kkn2.esdc.go.th/o20
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o21
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o22
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o23
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o24
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o25
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o26
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o27
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมากลุ่มบริหารงานบุคคลhttp://kkn2.esdc.go.th/o28
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o29
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o30
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมากลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o31
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารhttp://kkn2.esdc.go.th/o32
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o33
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o34
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o35
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o36
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o37
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o38
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o39
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาสรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttp://kkn2.esdc.go.th/o40
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การทุจริตประจำปี
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o42
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่มอำนวยการhttp://kkn2.esdc.go.th/o43
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์http://kkn2.esdc.go.th/o44
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o45
O46มาตรการป้องกันการรับสินบนมาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงานกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o46
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o47
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มกฎหมายและคดีhttp://kkn2.esdc.go.th/o48


O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่ 
-โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่ 
ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูลชื่อนามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อำนาจหน้าที่  คลิกที่นี่ 
อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

O4 แผนพัฒนา คลิกที่นี่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่า ปี พร้อมรายละเอียด  

O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่  
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1)ที่อยู่  2)หมายเลขโทรศัพท์  3)หมายเลขโทรสาร
4)ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5)แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O8 Q&A คลิกที่นี่ 
Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O9 Social Network  คลิกที่นี่ 
Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส  คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานแผน60  รายงานแผน 61 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงานพร้อมรายละเอียด

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิกที่นี่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ผ่านมา

O17 E–Service  คลิกที่นี่
E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นSmart OBEC,My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี คลิกที่นี่
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2)ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 2
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่ คลิกที่2
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   คลิกที่นี่ 1    คลิกที่นี่ 2
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  คลิกที่นี่
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอนวิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  คลิกที่นี่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

ITA2

Comments