ita2022

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขข้อมูล)

วิดีโอ YouTube


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

o1

โครงสร้าง

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

ที่เป็นปัจจุบัน

o ประกอบด้วยตำแหน่ง
ที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงานและ ก.ต.ป.น. เป็นต้น

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/1

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/2

o3

อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/3

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

o เป็นแผนฯที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

http://kkn2.esdc.go.th/4

 


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี)
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)ที่สามารถติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/5

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง      การศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กลุ่มนิติกร

http://kkn2.esdc.go.th/6

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.
2565

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/7

O8

Q&A

 

 

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ Messenger Live Chat, Instagram เป็นต้น

กลุ่ม ICT

http://kkn2.esdc.go.th/8

O9

Social Network

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter  Instagram เป็นต้น

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/9

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 

 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบาย
และแผน

http://kkn2.esdc.go.th/10

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O11

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

 

 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี o10
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบาย
และแผน

http://kkn2.esdc.go.th/11

O12

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มนโยบาย
และแผน

http://kkn2.esdc.go.th/12

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

ทุกกลุ่มงาน

http://kkn2.esdc.go.th/13


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

 

 

o แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ  ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ

บริหารการเงินและสินทรัพย์/อำนวยการ/บริหารงานบุคคล

http://kkn2.esdc.go.th/14

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ
  ของหน่วยงาน

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/15

O16

รายงานผล
การสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มอำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/16

O17

E–Service

 

 

 

 

o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือทุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ICT/ส่งเสริมการจัดการศึกษา/อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/17


 

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O18

แผนการใช้จ่าย
งบประมาประจำปี

 

 

 

 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบาย
และแผน

http://kkn2.esdc.go.th/18

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ในข้อ o18
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

 

 

http://kkn2.esdc.go.th/19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

http://kkn2.esdc.go.th/20


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แมนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

http://kkn2.esdc.go.th/21

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

http://kkn2.esdc.go.th/22

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

 

 

 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

http://kkn2.esdc.go.th/23


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

http://kkn2.esdc.go.th/24

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ..ศ.2565
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน


 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

http://kkn2.esdc.go.th/25

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O26

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 


o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 025
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

http://kkn2.esdc.go.th/26

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

http://kkn2.esdc.go.th/27

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O28

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

http://kkn2.esdc.go.th/28

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี

http://kkn2.esdc.go.th/29

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 

 

 

 

http://kkn2.esdc.go.th/30

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนเรื่องที่ยู่ระหว่างดำเนินการ
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 

 

 

 

 

http://kkn2.esdc.go.th/31

O32

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ICT

http://kkn2.esdc.go.th/32

O33

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการ

มีส่วนร่วม

 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/33


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O34

เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร

 

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)

o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)

o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์  เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำนวยกสน

http://kkn2.esdc.go.th/34

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://kkn2.esdc.go.th/35

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 

 

 

 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://kkn2.esdc.go.th/36

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 

 

 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง  ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/37

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้อำเนินการเอง

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/38

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตป

 

 

 

o แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ / โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ
o เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/39


ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ 039
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/40

O41

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

อำนวยการ

http://kkn2.esdc.go.th/41ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมิน  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

กลุ่มอำนวยการ/บริหารการเงินและสินทรัพย์/ส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://kkn2.esdc.go.th/42

ข้อ

รายการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

LINK

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มกฎหมายและคดี/ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 http://kkn2.esdc.go.th/43