ข่าวด่วน หนังสือ แจ้งโรงเรียน

ระบบข่าวด่วน สพป ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งเป็นกระดานข่าวสารถึง รร.โดยไม่ต้องเข้ารหัสผ่าน
ใช้งานมานาน และมีประโยชน์มาก สื่อสารได้รวดเร็ว แต่มีเหตุขัดข้องด้านฐานข้อมูล เมือวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการดังนี้
1. เพื่อความั่นคงปลอดภัยของ ระบบ จึงจะใช้เมนู ข่าวราชการแจ้งโรงเรียนแทน (ตำแหน่งกลางเว็บไซต์)
2. กรณีเจ้าหน้าที่ มีข่าวที่เคยส่งในข่าวด่วน และโรงเรียนยังต้องดำเนินการอยู่ให้ส่งเข้าระบบใหม่ ในระยะแรกหากยังไม่ได้รับ UN PW ให้ส่ง File หนังสือ ที่ผู้บริหารลงนามแล้ว พร้อมข้อความข่าว ส่ง มายังผู้ดูแลระบบ นายเทอดชัย  บัวผาย ictkk2@gmail.com 
4. ข่าวด่วนย้อนหลัง    
Comments