ข่าวประชาสัมพันธ์


ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:44โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 05:47 ]

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขา) โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง และโรงเรียนบ้านดอนหมาพริกลิ้นฟ้า เพื่อ
ให้กำลังใจครู นักเรียน ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือ
การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน
พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา
ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงร่วมมือสถานศึกษาสีขาว

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:41โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายรัฐบาล  การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เยาวชนเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ.วาริน สุขพร สภ.บ้านไผ่ รท.ยุทธพงษ์ ศิริตานนท์ ผู้บังคับหมวด ร้อย รส.ม.6 พัน 6 และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาสีขาว ร่วมลงนามข้อตกลง

คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:31โดยkkn2 admin

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2561)
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดกาประชุม นางสาวกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของคุรุสภาด้านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครูผู้สอน นักศึกษาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ ศึกษานิเทศก์ ผอ.สพท. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา รวม 140 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.พรศรี ฉิมแก้ว โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา 
เป็นผู้ดำเนินรายการ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 ก.พ. 2561 06:09โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 00:19 ]

   

วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 แก่คณะกรรมการ  พร้อมกันนี้ ได้เชิญผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกิ้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:31โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 05:20 ]

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และเพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน พร้อมทั้งตรวจและรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา

คลิกดูภาพกิจกรรม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์3 ก.พ. 2561 20:39โดยkkn2 admin


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค และอำนวยการแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการสอบ ให้กำลังใจ หัวหน้าสนามสอบ ครู และบุคลาการ
ทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการดำเนินการ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์3 ก.พ. 2561 20:30โดยkkn2 admin


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค และอำนวยการแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการสอบ ให้กำลังใจ หัวหน้าสนามสอบ ครู และบุคลาการ
ทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการดำเนินการ พร้อมกันนี้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ลูกๆนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี และ อ.ชนบท

โพสต์3 ก.พ. 2561 19:59โดยkkn2 admin


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.บัวเรียน อโรคยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของ นายอรรถพล พรมดีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านวังแคน อ.มัญจาคีรี และนายพิเชษฐ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอชนบท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมิน
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี

โพสต์3 ก.พ. 2561 19:54โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ โพธิลุขา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ นายปรีชา นารีวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ มาประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองหญ้าปล้องวิทยา นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
อ.มัญจาคีรี โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมิน
คลิกดูภาพกิจกรรม

เปิดป้ายโรงเรียนธนาคารและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์3 ก.พ. 2561 19:48โดยkkn2 admin

           
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดป้าย โรงเรียน ธนาคารบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซึ่งโรงเรียนได้รับการ สนับสนุนและอนุมัติ จากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร อำเภอมัญจาคีรี ให้เป็นโรงเรียนธนาคาร ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2560 นายเรวัตร สมาธยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ ว่า เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่อง การประหยัดอดออ
มโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นหมู่คณะภายใต้ กิจกรรม โรงเรียนธนาคารทำให้ผู้เรียนได้ต่อยอดแนวคิดในการนำหลักการ ของธนาคารไปประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้ ระหว่างเรียนและนำเงินมาฝากกับโรงเรียนธนาคาร โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
           จากนั้น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไปเยี่ยมและให้กำลังใจถึงห้องเรียน ที่โรงเรียนบ้านไส้ไก่และโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
คลิกดูภาพกิจกรรม

1-10 of 95