ข่าวประชาสัมพันธ์


งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2560 00:15 ]

สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น สพป.1-5  สพม 25  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการและ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกที่นี่  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์26 ก.ย. 2560 10:10โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์และสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก บ.ทรูฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในโครงการทุกคน จำนวน 250 คน จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2560  เพื่อนำเสนอเทคนิควิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2  ซึ่งจะได้มีโอกาสในการนิเทศติดตามการใช้งานในลำดับต่อไปเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2560 22:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เว็บไซต์ มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30  สิงหาคม   2560   คลิกที่นี่

ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2560 21:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2560 21:55 ]

ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประกอบด้วย ข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และเนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านนายอำเภอนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี และมีท่านรองเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 12 สิงหาคม  2560  คลิกดูภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร

โพสต์4 ส.ค. 2560 04:05โดยนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 08:18 ]


นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานนพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำแคน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคำน้อย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคำแคน  คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่ 

OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2

โพสต์29 ก.ค. 2560 21:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 04:05 ]

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานในพิธิเปิด การจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นที่ 2 จำนวน120 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต   สพป ขอนแก่น เขต 2 OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2 คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 
OBEC Active Learning Camp

โพสต์23 ก.ค. 2560 08:29โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:46 โดย kkn2 admin ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นละประมาณ ๑๐๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สพป ขอนแก่น เขต 2  คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2อบรมครูธุรการ ระบบ Smart Obec

โพสต์20 ก.ค. 2560 23:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 07:56 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC รุ่นที่ 2  ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  (อาคาร 2 ชั้น 2)

3. แบบสอบถามหลังการอบรม
4. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   | บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|

19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart OBEC) บุคลากรสำนักงาน

โพสต์18 ก.ค. 2560 19:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 23:08 ]

19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart OBEC) ให้กับบุุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคนทุกกลุ่มงาน     ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม    ดูผลการรกรอกข้อมูล


ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์16 ก.ค. 2560 08:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 08:32 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560  นายเสรี  ขามประไพ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูแกนนำ  นักเรียนแกนนำ ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่่ผ่านการคัดกรอง (รอบที่ 1) จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าร่วม คือ 1) โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ 2) โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 3)  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย   วิทยากร คือผู้อำนวนการโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ของ ศรร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ,สปล.บ้านคำน้อย ,สปล. ราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
คลิกดูภาพกิจกรรม


1-10 of 66