ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์16 เม.ย. 2561 05:58โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2561 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สพป.ขอนแก่น เขต 2
คลิกดูภาพกิจกรรม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โพสต์16 เม.ย. 2561 05:46โดยkkn2 admin

สืบสานสงกรานต์ปีใหม่นี้          ประเพณีของไทยให้ยึดมั่น
สรงน้ำพระ ขอพรนาย ใจผูกพัน จงสร้างสรรค์ สืบไว้ ให้นานนาน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท.และบุคลากรในสังกัด
ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ เริ่มด้วย กราบพระพุทธมหามิ่งมงคลเขต ไหว้ศาลปู่ตา สรงน้ำพระ รดน้ำ
ขอพร ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน
คลิกดูภาพกิจกรรม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 มี.ค. 2561 04:45โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .)เป็นประธานเปิดการ จัดนิทรรศการมหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปีการศึกษา 2560 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอนวัตกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกิดจากการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานอันน่าภาคภูมิใจและมีคุณค่า  กิจกรรมสำคัญของการดำเนินงาน คือ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม .25 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 3 ตลอดจน นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อย ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ

คลิกดูภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์2 มี.ค. 2561 19:59โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ โรงเรียนในสังกัดและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม

การแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:28โดยkkn2 admin

 

วันนี้(28 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ในครั้งนี้ ว่า  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และส่วนราชการอื่น ที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑา ประเภทลู่  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกิ้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:26โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา(ศรร.) ปี 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสลักษณะอยู่ประจำ และดำเนินจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาอย่างต่อเนื่อง
คลิกดูภาพกิจกรรม

"วันชื่นชม บัณฑิตน้อย" อำเภอบ้านแฮด

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:21โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย อำเภอบ้านแฮด  ณ หอประชุมโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด นายศักดา ศรีผาโคตร ผอ.โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เด็ก

มีความกตัญญูรู้คุณ ครูบา-อาจารย์ เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัย อำเภอบ้านแฮด 18 โรงเรียน จำนวน 146 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแฮด และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชม

คลิกดูภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:44โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 05:47 ]

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขา) โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง และโรงเรียนบ้านดอนหมาพริกลิ้นฟ้า เพื่อ
ให้กำลังใจครู นักเรียน ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือ
การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน
พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา
ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงร่วมมือสถานศึกษาสีขาว

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:41โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายรัฐบาล  การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เยาวชนเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ.วาริน สุขพร สภ.บ้านไผ่ รท.ยุทธพงษ์ ศิริตานนท์ ผู้บังคับหมวด ร้อย รส.ม.6 พัน 6 และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาสีขาว ร่วมลงนามข้อตกลง

คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:31โดยkkn2 admin

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2561)
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดกาประชุม นางสาวกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของคุรุสภาด้านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครูผู้สอน นักศึกษาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ ศึกษานิเทศก์ ผอ.สพท. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา รวม 140 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.พรศรี ฉิมแก้ว โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา 
เป็นผู้ดำเนินรายการ
คลิกดูภาพกิจกรรม

1-10 of 102