ข่าวประชาสัมพันธ์


ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2560 21:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2560 21:55 ]

ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประกอบด้วย ข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และเนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ โดยมีท่านนายอำเภอนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี และมีท่านรองเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 12 สิงหาคม  2560  คลิกดูภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร

โพสต์4 ส.ค. 2560 04:05โดยนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 08:18 ]


นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานนพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำแคน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคำน้อย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคำแคน  คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่ 

OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2

โพสต์29 ก.ค. 2560 21:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 04:05 ]

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานในพิธิเปิด การจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นที่ 2 จำนวน120 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต   สพป ขอนแก่น เขต 2 OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2 คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 
OBEC Active Learning Camp

โพสต์23 ก.ค. 2560 08:29โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:46 โดย kkn2 admin ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นละประมาณ ๑๐๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สพป ขอนแก่น เขต 2  คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2อบรมครูธุรการ ระบบ Smart Obec

โพสต์20 ก.ค. 2560 23:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 07:56 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC รุ่นที่ 2  ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  (อาคาร 2 ชั้น 2)

3. แบบสอบถามหลังการอบรม
4. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   | บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|

19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart OBEC) บุคลากรสำนักงาน

โพสต์18 ก.ค. 2560 19:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 23:08 ]

19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart OBEC) ให้กับบุุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคนทุกกลุ่มงาน     ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม    ดูผลการรกรอกข้อมูล


ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์16 ก.ค. 2560 08:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 08:32 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560  นายเสรี  ขามประไพ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูแกนนำ  นักเรียนแกนนำ ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่่ผ่านการคัดกรอง (รอบที่ 1) จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าร่วม คือ 1) โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ 2) โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 3)  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย   วิทยากร คือผู้อำนวนการโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ของ ศรร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ,สปล.บ้านคำน้อย ,สปล. ราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
คลิกดูภาพกิจกรรม


14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 การประชุม Video Conference การพัฒนาครูครบวงจร

โพสต์13 ก.ค. 2560 16:43โดยkkn2 admin

สพฐ จัดประชุมทางไกลการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9    ถ่ายทอดสดฝ่ายเว็บไซต์ ครับ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE    เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบปัญหามากมายในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 5 กค 2560 ที่ผ่านมา เชิญชวนคุณครู และท่าน ผู้บริหารเข้ารับฟังครับ

เอกสารแนบ หนังสือ สพป  หนังสือ สพฐ คลิก

 

ศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพงทำกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์28 มิ.ย. 2560 05:39โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 06:16 ]

28 มิถุนายน 2560 ศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพง โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำ 3 กิจกรรม สำคัญของโรงเรียนได้แก่  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้นอกตำราเรียน ในบรรยากาศนอกชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนต่าวโรงเรียน  ในกิจกรรมมีการมอบรางวัลนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา   ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส้วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ การศึกษานอกระบบ การไฟฟ้า ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 11 โรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพง โดยมีนายเสรีขาม ประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคก  ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย 
คลิกดูภาพกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 07:47โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 07:50 ]

นายเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  16 โรงเรียน เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านไอซีที จากบริษัท ทรูฯ โดยได้มอบชุดอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา  และผลจากการนิเทศติดตามผลการดำเนินการและการร่วมประชุมวางแผนร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนในโครงการยังไม่รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ทำให้การใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจะจัดอบรมเชิงฏิบัติการครูแกนนำ โรงเรียนในโครงการโรงละ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
        1. หลักสูตร การใช้งานชุดสื่อมัติมิเดียทรูปลูกปัญญาเพื่อการเรียนรู้ (ครู ICT) โรงเรียนละ 1 คน
        2. หลักสูตรผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (ADMIN)  โรงเรียนละ 1 คน
            วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์ ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2  
            คลิกดูภาพกิจกรรม  คลิกดูเว็บไซต์โครงการ
1-10 of 63