“HOW DO WE STEP ACROSS BLAK HOLES TOGETHER”

โพสต์23 พ.ค. 2561 14:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:38 ]
โรงรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแฮด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   จัดเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “HOW  DO  WE  STEP  ACROSS  BLAK  HOLES  TOGETHER”   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรจา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านหัวนาและคณะ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2  


Comments