การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร

โพสต์4 ส.ค. 2560 04:05โดยนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 08:18 ]

นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานนพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ONET)ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำแคน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคำน้อย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคำแคน  คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่ 

Comments