การอบรมการใช้งาน โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)

โพสต์2 เม.ย. 2560 16:05โดยkkn2 admin
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   คลิกเข้าใช้งานโปรแกรม


Comments