กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)

โพสต์2 เม.ย. 2560 16:08โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า กิจกรรมสำคัญของโครงการคือการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และการสอนแบบเปิด(Open Approach) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกัน ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และครูผู้ร่วมสังเกตการสอน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สังเกตการสอนและการสะท้อนผลหลังการสอนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมสำคัญประจำปีการศึกษาอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นคือกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน(Open Class) โดยแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดกิจรรมดังกล่าวเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคนของโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียง)ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282627928481818&set=pcb.1303968703031284&type=3&theater

Comments