มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์1 มี.ค. 2560 17:55โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 18:26 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จึงให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศภายในสำหรับผู้บริหาร ซึ่งโรงเรียนและครูสามารถ ปรับปรุง เพิ่มเติมเป็นให้เหมาะสมกับบริบทและผู้เรียนของตนเองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
                                
                                                                                                                        นายเทอดชัย  บัวผาย
                                                                                                                             ศึกษานิเทศก์

 
Comments