พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “สะเต็มศึกษา” STEM Education

โพสต์10 พ.ค. 2560 02:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 07:22 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จัดอบรมครูเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “สะเต็มศึกษา” STEM Education  โดยความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  อาจารย์เอกรินทร์  สี่มหาศาล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
เอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตร   |ชนบท| |บ้านไผ่| มัญจาคีรี | โคกโพธ์ไชย | เปือยน้อย |บ้านแฮด |


Comments