พิธีเปิดการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือของอำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์14 มิ.ย. 2560 18:35โดยkkn2 admin
นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.ลส.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือของอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 22 โรง โดยมีนายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.ลส.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2 ประธานดำเนินงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมฯ และมีผู้บริหารทั้ง 22 โรงของ อ.โคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือขอนแก่น นำโดย นายสมคิด แสนบุญศิริ และคณะฯ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก รร.บ้านโสกนาดี ซึ่งอำนวยการโดย ผอ.สถิตย์ ศิริตื้นลี ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งการฝึกทบทวนฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. ที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ โดยครูผู้สอน(ผู้กำกับ, รองผู้กำกับ)ต้องมีความรู้ก่อนจึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนได้...ประชาสัมพันธ์ประจำเครือข่ายสถารศึกษา อ.โคกโพธิ์...ภาพ/ข่าว...
Comments