ประชุม ผู้บริหารทุกโรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์9 มิ.ย. 2560 01:18โดยนายเทอดชัย บัวผาย
นายเสรี ขามประไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย  ประชุมผู้บริหารทุกโรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 22 โรงเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ด้าน ในระดับอำเภอโคกโพธ์ไชย โดยโรงเรียนบ้านมูลนาค เป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุม  9 มิถุนายน 2560

Comments