ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:31โดยkkn2 admin
วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2561)
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดกาประชุม นางสาวกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของคุรุสภาด้านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครูผู้สอน นักศึกษาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ ศึกษานิเทศก์ ผอ.สพท. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา รวม 140 คน คณะวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.พรศรี ฉิมแก้ว โดย ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา 
เป็นผู้ดำเนินรายการ
คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments