“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)”สพป.ขก.2

โพสต์18 ก.ค. 2561 19:39โดยkkn2 admin

           

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริม“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)”สพป.ขก.2  และการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม  จริยธรรม ในสถานศึกษา  การใช้ภาษาต่างประเทศที่มี ความไพเราะถูกต้อง  การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์  การส่งเสริมความกตัญญูกตเวฑิตา  และความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติของทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวน 82 คน    ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการจำนวน 208 คนรวมทั้งสิ้น จำนวน 290 คน

ภาพกิจกรรม

Comments