สพฐ. แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ระหว่าง 20-22 ธ.ค. 60 ที่ จ.ขอนแก่น

โพสต์23 พ.ย. 2560 14:53โดยนายเทอดชัย บัวผาย
วันนี้ (23 พ.ย. 60) ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญของงาน คือ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0”
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่ต้องการ “แนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายเด็กหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยม ในการเป็นเสมียน หรือเข้าทำงานราชการน้อยลง”
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมอบให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดการแข่งขันและคัดเลือกผลงานดีเด่นมานำเสนอในระดับภาค 4 ภูมิภาค จากนั้นคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 - 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 โดยมีคำขวัญของงานคือ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ซึ่งจะมีพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพปีถัดไปในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ประธานการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ภายใต้แนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ซึ่งในงานจะได้พบกับความสามารถของเด็กนักเรียน ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากกิจกรรมการแข่งขัน 674 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน โดยจังหวัดขอนแก่น ได้กระจายสถานที่จัดการแข่งขันออกไปในหลายๆ อำเภอ ในทุกมุมเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองขอนแก่น โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามกำหนดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงานกับทุกภาคส่วน
ที่มา: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6011230010044


Comments