อบรมเชิงปฏิบัตการ (DLIT) รุ่นที่ 1

โพสต์2 พ.ค. 2560 08:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2560 08:49 ]
อบรมเชิงปฏิบัตการ (DLIT)   รุ่นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)   รุ่นที่ 1 โดยมีคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLIT ส่งครูเข้าร่วมอบรม ให้สามารถใช้อุปกรณ์ DLIT การใช้สื่อ DLITทั้งแบบ Off line และแบบออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ ICTที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ผู้เข้าอบรม 50 คน/รุ่น สถานที่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2   รายละเอียด     ภาพกิจกรรม


Comments