Untitled


ปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:21โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบกิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุริตให้เป็นวิธีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:18โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอบ้านไผ่ เพื่อนำเสนอแนวการติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. 10 ข้อ คราวประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมอบหมาย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ในครั้งนี้ ได้นำกิจกรรมในสำนักงานมาบริการ ณ จุดประชุม อาทิ ทำบัตร เบิกค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรอง ฯลฯ มาให้บริการ แก่ คณะครูและผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:16โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวอำเภอเปือยน้อย เพื่อนำเสนอแนวการติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. 10 ข้อ คราวประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมอบหมาย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ในครั้งนี้ ได้นำกิจกรรมในสำนักงานมาบริการ ณ จุดประชุม อาทิ ทำบัตร เบิกค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรอง ฯลฯ มาให้บริการ แก่ คณะครูและผู้บริหาร

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:11โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน และโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:08โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอมัญจาคีรี ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา หลังจากประชุมฯเสร็จ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา และโรงเรียนบ้านโจด

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:01โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2565 06:06 ]

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ช่วงบ่ายมีการแบ่งสายออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศติดตามโรงเรียนเป็น ๔ สาย สายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียน คือ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์, บ้านนาตับเต่า และโรงเรียนบ้านหินตั้ง

การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายหนองแปน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:52โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแปน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายสถิตย์ ศิริตื้นลี ประธานศูนย์ฯ กล่าวรายงาน รวมทั้งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และมีนางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยากรบุคคลฯ วิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) แก่คณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองแปน

การประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:49โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องมีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:46โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายฉลอง สอนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนข่า กล่าวรายงาน รวมทั้งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯให้การต้อนรับ และมีนางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ดร.วิรงรอง อุดม ศึกษานิเทศก์ วิทยากรให้ความรู้การเรียนการสอน Active Learning แก่คณะครูผู้เข้าประชุม ณ โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ภาพบรรยากาศการประชุม

การประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายคำแคน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:44โดยนุจริน โชติญาโน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายคำแคน พร้อมด้วยนายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ นางสาวทัศณา ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยากรบุคคลฯ วิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) โดยมีนายวุธ กาวงษ์กลาง ประธานศูนย์ฯ กล่าวรายงานการประชุม พร้อมมีผู้นำชุมชน นากยก อบต. รองนายก อบต.คำแคน กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรร.บ้านคำน้อย ภาพบรรยากาศ

1-10 of 200