Untitled


การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

โพสต์24 ก.พ. 2564 09:04โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีนโยบายสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอน โดยได้เชิญครูบุคลากรแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายพิเศษ นายอุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2วิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นายเทอดชัย บัวผาย  ว่าที่ ร้อยโทประสงค์ พรมเมตตา และนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน

การอบรมจิตอาสาพระราชทาน

โพสต์4 ก.พ. 2564 00:56โดยนุจริน โชติญาโน


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้จิตอาสาทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบ้านเมือง สร้างความสามัคคีของหมู่คณะเป็นพลเมืองดีของชาติและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายเมธี เทกอง ผอ.รพ.สต.ปอแดง อ.ชนบท และนางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
จำนวน 40 คน

ประชุมจัดทำแผนบูรณาการการศึกษา

โพสต์4 ก.พ. 2564 00:49โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 00:52 ]


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขก.2 นางวิภาดา ทองแสนคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายมงคล ทวีบุญ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการ ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม จากนั้น ช่วงบ่ายลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์2 ก.พ. 2564 00:10โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบาย สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต" กิจกรรมประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรอง ผอ.พบข้าราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (รุ่น 2)

โพสต์1 ก.พ. 2564 14:14โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (รุ่น 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน
 2.  เพื่อให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  วันที่   2 กุมภาพันธ์ . 2564
ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (รุ่น 1)

โพสต์29 ม.ค. 2564 00:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2564 14:08 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน
 2.  เพื่อให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  วันที่   29  มกราคม พ.ศ. 2564
ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

1. ทำนียบผู้ผ่านการอบรม  คลิก
2. วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม คลิก

วันครู2564

โพสต์15 ม.ค. 2564 07:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2564 19:27 ]

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม   งานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา (@Khurusaphaofficial) และอย่าลืมติด #วันครู2564 ร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์วันครู และสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.thการจัดงานวันครู

กำหนดการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:38โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่ เขต 2 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบาย สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต" กิจกรรมประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ผอ.สพท.พบข้าราชการ

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ขก.2

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:33โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางการการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:25โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ณ ห้องศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2

1-10 of 115