Untitled


โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์21 ก.ย. 2565 16:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2565 17:01 ]

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 โดยมีนายอุดมพร กันทะใจ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ และเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
1.ภาพกิจกรรม 2.ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม 2.1 ทะเบียนผู้ผ่านการอบรม 2.2 เลขที่ 1-40 2.3 เลขที่ 41-84

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 24-26 สค 2565

โพสต์27 ส.ค. 2565 09:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีดร พงศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยนายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และเป็นตัวแทนชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวขอบคุณ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน โรงเรียนจำนวน 224 โรงเรียน ทีมแข่งขัน 2284 ทีม นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายจำนวน 5,116 คน รวมครูผู้ฝึกสอน 3,623 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 1,055 คน ในสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง 10  แห่ง กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถในการทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปหัตถกรรม 

วิดีโอ YouTubeปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:21โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2565 00:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบกิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุริตให้เป็นวิธีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:18โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอบ้านไผ่ เพื่อนำเสนอแนวการติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. 10 ข้อ คราวประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมอบหมาย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ในครั้งนี้ ได้นำกิจกรรมในสำนักงานมาบริการ ณ จุดประชุม อาทิ ทำบัตร เบิกค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรอง ฯลฯ มาให้บริการ แก่ คณะครูและผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:16โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอเปือยน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวอำเภอเปือยน้อย เพื่อนำเสนอแนวการติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. 10 ข้อ คราวประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมอบหมาย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ในครั้งนี้ ได้นำกิจกรรมในสำนักงานมาบริการ ณ จุดประชุม อาทิ ทำบัตร เบิกค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรอง ฯลฯ มาให้บริการ แก่ คณะครูและผู้บริหาร

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:11โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน และโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:08โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอมัญจาคีรี ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา หลังจากประชุมฯเสร็จ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา และโรงเรียนบ้านโจด

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:01โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2565 06:06 ]

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ ช่วงบ่ายมีการแบ่งสายออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศติดตามโรงเรียนเป็น ๔ สาย สายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียน คือ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์, บ้านนาตับเต่า และโรงเรียนบ้านหินตั้ง

การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายหนองแปน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:52โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแปน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายสถิตย์ ศิริตื้นลี ประธานศูนย์ฯ กล่าวรายงาน รวมทั้งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และมีนางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยากรบุคคลฯ วิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) แก่คณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองแปน

การประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:49โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องมีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

1-10 of 202