ข่าว สพป.ขก2

สพป.ขอนแก่น เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นายเสรี ขามประไพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 โดยพัฒนาคุณภาพด้านภาษาที่เชื่อมต่อระหว่างการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนปฐมวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์โดยkkn2 admin   [ อัปเดต ]

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อให้ทุกตำบลมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพรองรับในการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีการพัฒนาด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก และหวงแหนภูมิใจในชาติ สร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET และ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(Smart Obec)ให้แก่ครูธุรการโรงเรียน

โพสต์โดยkkn2 admin

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(Smart Obec) ให้แก่ครูธุรการโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆโดยใช้การรับ-ส่ง งานในระบบ(smart obec) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง สพฐ. กบ สพท.เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา งบประมาณ กระดาษพิมพ์เอกสาร ป้องกันเอกสารสูญหาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูธุรการโรงเรียนในสังกัด จำ 123 โรงเรียนซึ่งเป็นครูธุรการใหม่ ณ ห้องรับรอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดงานวันครู ประจำปี 2562

โพสต์โดยkkn2 admin

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ว่า เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ภายใต้คำขวัญวันครู ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา " ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี " พร้อมทั้งได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณครูผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป

มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน รับมอบรถวีลแชร์เพื่อเด็กและเยาวชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จากมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD ที่จัดกิจกรรม “7 HD รวมใจน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อให้เด็กพิการใช้ในสถานศึกษา การเดินทางไปเรียนและใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีวิตในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้รับมอบ จำนวน 4 คัน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.เชี่ยวชาญ ศรร.โรงเรียนหนองเรือวิทยา มาเป็นวิทยากร ใหความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ สานต่อ โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา พาบุ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครู นักศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมงาน
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่าการจัดงานโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 2 เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่จะรณรงค์ให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 25 โรงเรียน 500 กว่าคน นั้นจะตัดสินใจมาเลือกเรียนในสายวิชาชีพเพื่อให้มีความมั่นคงมีงานทำในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาล

เปิดโครงการบ้านวิชา Open House “การเรียนรู้สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน”

โพสต์โดยkkn2 admin   [ อัปเดต ]

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบ้านวิชา Open House “การเรียนรู้สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน”พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พิจารณาและตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษา เรียนเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนในสายอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมฯ

โพสต์โดยkkn2 admin

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่และร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดรูปแบบของขบวนแห่ " เทิดไท้รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย ผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ศูนย์กลางธรณี ศรีอิสาน สืบตำนานประเพณีผูกเสี่ยว" มีขบวนแห่ทั้งสิ้น 11 ขบวน โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

1-10 of 27