ข่าว สพป.ขก2

ถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ ๒

โพสต์5 ก.ย. 2562 08:04โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 08:09 ]

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จัดงานถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ครั้งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มาแสดงนิทรรศการ ผลงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่แก่สาธารณชน และเพื่อรวบรวม  Best ของแต่ละโรงเรียนไว้เป็นเล่ม ณ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่เด่นที่สุด เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย มาจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้

การประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019

โพสต์7 ส.ค. 2562 05:06โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น รายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า และโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”

โพสต์6 ส.ค. 2562 05:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย

นายสมหมาย  ขุมดินพิทักษ์  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน   และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์   ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  


ายละเอียดคลิกที่ เว็บไซต์อบรม

ประธานเปิดค่ายคุณธรรม

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:39โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 07:40 ]

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิด "โครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม" ประจำปี2562 ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนนาข่าพัฒนา อำเภอบ้านไผ่ โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพียเข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง โรงเรียนบ้านขามเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง โรงเรียนบ้านนางขวัญและโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 142 คน ครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Cr.ชาญวิทย์ จำปาวงษ์

ผอ.ร.ร.ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:17โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 07:40 ]

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมให้กำลังใจคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ศึกษาดูงานสถานศึกษาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านคำน้อย อำเภอมัญจาคีรี โดย นายวุธ กาวงษ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้อยและคณะครู ให้การต้อนรับ
Cr.ชาญวิทย์ จำปาวงษ์

เปิดการอบรมโครงการ"พัฒนานักเรียนผู้นำและโครงการห้องสมุด 3 ดี จีเอฟสร้างปัญญา

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:14โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ"พัฒนานักเรียนผู้นำ"(เป็นคนดีและคนเก่ง)และโครงการห้องสมุด 3 ดี จีเอฟสร้างปัญญาของนักเรียนในโครงการกองทุน จีเอฟสร้างปัญญา ซึ่งมี ดร.ชินเวศ สารสาส เป็นประธานกองทุน คุณจารุวรรณ พิมพิค้อกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการประยุกต์ใช้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรและประชาชนในชุมชน มีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียน สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 395 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 วัน

โครงการมอบชุดนักเรียนและอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:10โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 07:41 ]

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมปักชื่อนักเรียน และอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ตามโครงการมอบชุดนักเรียนและอาหารกลางวัน ในพระราชกุศลเนื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดย นายเกษมสันต์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ คณะครู และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ
Cr.ชาญวิทย์ จำปาวงษ์

การฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่"

โพสต์3 ส.ค. 2562 07:07โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องมรกต โรงแรมบุษราคัม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สกสค.จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ จาก จังหวัด กาฬสินธุ์ขอนแก่น นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร เลย อุบลราชธานี มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ บึงกาฬ อำนาจเจริญ สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู จำนวน ๒๒๕ คน นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีเปิด

สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

โพสต์3 ส.ค. 2562 06:42โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 06:45 ]

สมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสยาม ทั่วเขตคามเฉลิมพระชนม์มงคลศรี

เหล่าทวยราษฎร์พรั่งพร้อมน้อมภักดี พระมหาราชินีจักรีไทย
ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินพระปิ่นฉัตร พูนพิพัฒน์พระพรรษามหาสมัย
นามสิริกิติ์เลื่องลือระบือไกล มิ่งแม่ไทยเฉลิมขวัญนิรันดร์เทอญ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๐ น. ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์3 ส.ค. 2562 04:11โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 07:42 ]

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า) ตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดย นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี
Cr.ชาญวิทย์ จำปาวงษ์

1-10 of 45