ข่าว สพป.ขก2

ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่

โพสต์7 มี.ค. 2563 14:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 20:38 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขค 2 ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ดร อุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

นางสาวปรีดาวรรณ  อ่อนนางไย ศึกษานิเทศก์  ด้วยความยินดียิ่ง


16 มกราคม วันครู

โพสต์15 ม.ค. 2563 06:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย

    
 วันครู มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู
      ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญ คุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ คุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบ ข้อสงสัยสถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดย เอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดัง กล่าวได้

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

โพสต์28 ต.ค. 2562 06:39โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 06:42 ]

มื่
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนิเทศร่วมใจ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ๒

สพป.ขอนแก่น เขต 2 วางพวงมาลา วันปิยมหาราช

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:39โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายเสรี ขามประไพ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย โดย นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:35โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เริ่มด้วย พิธีทำบุตรตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม โดย นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี

ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียน

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:12โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 21:51 ]

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ชนะการแข่งขันในทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ระดับชาติ ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การจัดการศึกษาให้คุณครู นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับสังคม บุคคลได้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ นักเรียนได้มี เวทีแสดง ศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม

จีเอฟ สร้างปัญญาจัดโครงการอบรม"พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ"

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:33โดยkkn2 admin


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมศรีจันทร์โรงแรมเจริญธานี โดย คุณนัยนา เทอดเกียรติกุล อดีตผู้อำนวยการกองทุนจีเอฟ สร้างป้ญญา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้สนุกและมีความเข้าใจอีกทั้งยังส่งเสริมเทคนิคการสอนสำหร้บครูและเสริมสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ(O-NET)ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 26 โรงเรียน จำนวน 150 คน

ถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ ๒

โพสต์5 ก.ย. 2562 08:04โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 08:09 ]

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จัดงานถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ครั้งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มาแสดงนิทรรศการ ผลงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่แก่สาธารณชน และเพื่อรวบรวม  Best ของแต่ละโรงเรียนไว้เป็นเล่ม ณ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่เด่นที่สุด เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย มาจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้

การประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019

โพสต์7 ส.ค. 2562 05:06โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น รายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า และโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

ภาพกิจกรรม

1-10 of 53