Untitled


มาตรการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019

โพสต์19 มิ.ย. 2564 08:01โดยนุจริน โชติญาโน

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยการนำของ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กำหนดให้มีการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และบุคคล ภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในสถานประกอบการ จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการอย่างเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานประกอบการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ณ จุดคัดกรอง

ประชุม กต.ปน.

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:59โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(กต.ปน.)เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการ กต.ปน.จะส่งเสริสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:55โดยนุจริน โชติญาโน

ดร. สุเทพ ปาลสาร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท./ผอ กลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประประเทศ ผ่าน ระบบ Conference

ถอดประสบการณ์การอ่านให้ฟัง

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:53โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบปะข้าราชการครูที่มาร่วมถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการอ่านให้ฟังวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:47โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยได้ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่นักเรียน การจัดสภาพโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 22 คน และครูวิชาการ รวม 36 คน

เปิดศูนย์อบรมมอนเตสซอริ

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:44โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ. ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมมอนเตสซอริ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้นำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี มีการเผยแพร่ขยายผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ สพฐ.จึงแต่งตั้งศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบท สพฐ. ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ศูนย์ ทั่วประเทศ ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
2) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนวัดแสลง จ.จันทบุรี
3) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ.ขอนแก่น
4) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ.อุบลราชธานี
5) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาคเหนือ จ.เชียงราย และ 6) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาคใต้ จ.ชุมพรในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีความเข้มแข็งในการนำนวัตกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรีมาใช้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจึงได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์การอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยคัดเลือกให้โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ เป็นฐานการอบรมตลอดหลักสูตร ครอบคลุม 12 จังหวัด

สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:41โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-NET เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการสอบ O-NET สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค ในการสอบ พร้อมกับให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู ที่เป็นกรรมการดำเนินการสอบทุกท่าน ขอให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:33โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน รอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
ภาพกิจกรรม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:29โดยนุจริน โชติญาโน

สพป.ขก.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งจะมีกิจกรรมที่แสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ทุกเช้าวันจันทร์

สวนผัก สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์19 มิ.ย. 2564 07:07โดยนุจริน โชติญาโน

กลุ่มลูกจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมใจสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน เก็บผักกินได้ บริหารจัดการโดย ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ได้รับความอนุเคราะห์ ลูกจ้างประจำ จาก อ.บ้านไผ่ บ้านแฮด มัญจาคีรี ชนบท โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เก่านาโนมีวิทยา บ้านดอนปอแดง โนนพะยอมพิทยไพศาล หนองแซงวิทยาคม บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี บ้านหนองมะเขือ บ้านหนองไฮขามเปี้ย

1-10 of 137