Untitled‎ > ‎

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2562 00:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 08:04 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 22-23 มิถุนายน 2562
- NEW  ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
 แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตComments